_Nejčastější gynekologické onemocnění? Endometrióza

Datum publikace: 02.02.2018

Trpíte bolestivou menstruací, bolestí při pohlavním styku, objevuje se vám v moči krev? Spěchejte k lékaři, možná bude vaše diagnóza znít endometrióza.

Přítomnost endometriální tkáně mimo dělohu způsobuje zánět. Doprovázený bolestmi. A u žen v plodném věku u všech etnických i sociálních skupin stejně. Jak vysvětluje MUDr. Michael Fanta, PhD., vedoucí Centra pro diagnostiku a léčbu endometriózy, Gynekologicko - porodnické kliniky VFN a 1.LF UK: „Symptomy endometriózy mohou významněji ovlivňovat kvalitu života nejen příznaky, ale mohou mít dopad i na pocit mentálního a sociálního zdraví. Stejně jako u jiných chronických onemocnění by tak měla být věnována pozornost všem obtížím a obavám pacientek s lékařsky nevděčnou diagnózou. Na druhou stranu existují ženy s prokázanou endometriózou, které jsou zcela bez klinických obtíží.“

Klinické projevy endometriózy – bolest a sterilita – mají dopady na celkové fyzické a psychické zdraví a kvalitu života. Léčba musí být individuální, a musí být brány v úvahu i možné dopady léčebných intervencí na kvalitu života. Symptomy mohou přetrvávat (nebo se opakovat)  i přes vhodně zvolenou léčbu. Endometrióza je totiž diagnóza s vysokým sklonem k recidivám. Zvláště pacientky s rozsáhlejšími nálezy by měly být sledovány v centrech se zkušenostmi a s léčbou této diagnózy, s pokročilou laparoskopickou operativou, zajišťující multidisciplinární přístup a adekvátní pooperační léčbu.

Jak vysvětluje lékař: „Léčba by měla být individualizovaná, vždy se zřetelem na dopad na kvalitu života nejen vlastního onemocnění, ale i léčebných intervencí. Do rozhodování o postupu léčby endometriózy by tak měla být pacientka vtažena a pečlivě informována, se zvážením reprodukčních plánů. Centrum pro komplexní léčbu endometriózy na Gynekologicko-porodnické klinice VFN a 1. LF UK patří mezi největší v ČR a koncentruje komplikované případy z celé republiky. Zajišťuje předoperační diagnostiku, chirurgickou léčbu všech typů endometriózy, včetně radikálních výkonů pro hlubokou infiltrující endometriózu, hormonální terapii v rámci dlouhodobé follow-up, návaznost na Centrum asistované reprodukce v případech sterility spojené s endometriózou a ambulanci bolesti při Klinice anesteziologie a resuscitace VFN.“

Důvody obtíží?

Nejznámější teorie rozvoje endometriózy je teorie zpětné menstruace. K té však dochází u naprosté většiny žen, skutečná prevalence endometriózy by tak v případě její platnosti byla vyšší. Modernější teorií je z teorie původní odvozený koncept „tkáňového poškození a reparace“, který má embryologický podklad. Mikrotrauma mezi jednotlivými vrstvami děložní tkáně vede ke zvýšené motilitě, následné reparativní pochody jsou spojeny s „over-expresí“ aromatázového systému, a tak lokálně zvýšené estrogenní produkci. Mezi nejmodernější teorie rozvoje endometriózy patří teorie kmenových buněk. Podporou teorie je nález buněk endometria dárce v endometriu příjemce po transplantaci kostní dřeně.

A můžu mít děti?

Kromě bolesti je významným klinickým projevem endometriózy sterilita. Jak popisuje odborník. „Zřejmé je spojení a kauzální vztah mezi sterilitou a pokročilejšími stadii endometriózy, kde jsou obvykle zasažena ovaria, adhezivní proces snižuje tubo-ovariální motilitu, resp. „pick-up“ fenomén. Naopak kontroverzní a ne zcela jasná je asociace mezi sterilitou a mírnými formami endometriózy, ale i v tomto případě je prevalence endometriózy vyšší u subfertilních žen. Možnými mechanismy mohou být např. imunologické faktory, LUF syndrom atd. Na základě dostupných prospektivních studií není žádný důkaz o tom, že by endometrióza byla spojena s opakovanými těhotenskými ztrátami (infertilitou), nebo že by chirurgická léčba endometriózy snižovala výskyt spontánních potratů.“

Co lze zjistit na gynekologii?

Při gynekologickém vyšetření je možný jasný průkaz endometriózy přímou vizualizací v případě patrných lézí v pochvě či děložním hrdle. Hluboká endometrióza je spolehlivěji detekovatelná při vyšetření během menstruace. Odborník dodává: „Ultrazvukové vyšetření je základním diagnostickým nástrojem u ovariální endometriózy. Vysoká senzitivita při UZ diagnostice endometriomů je dána charakteristickým nálezem ohraničených útvarů s hustším obsahem. Ultrazvuk je vysoce senzitivní metodou i v diagnostice hluboké infiltrující endometriózy.“ Dále je možno vyšetřit magnetickou rezonancí, případně laboratorními testy, nebo laparoskopicky.“

Jak se vyléčím?

Odborník upozorňuje: „U většiny žen je při léčbě nutné volit plodnost šetřící postupy.  Tedy přípravky hormonální antikoncepce, eventuálně v kombinaci s analgetiky. Ve většině případů je léčba kombinovaná – chirurgická s farmakologickou, jejímž základem je hormonální terapie, u pacientek se sterilitou ještě s některou z metod asistované reprodukce. Dále lze léčit nemoc podáváním gestagenů.  Následně je pak možno volit chirurgickou léčbu. Ta umožňuje zároveň definitivní potvrzení diagnózy. V průběhu jedné operace by optimálně měla být provedena diagnostika s kompletním odstraněním všech patrných ložisek endometriózy. Tento ideální stav je ovlivněn erudicí pracoviště, které výkon provádí, přístrojovým a instrumentálním vybavením. Proto by chirurgická léčba měla být centralizována na pracoviště, kde se léčbou i pokročilých stadií endometriózy rutinně zabývají.“

Endometrióza patří mezi medicínsky nevděčné diagnózy pro vysokou četnost recidiv i přes využití všech dostupných terapeutických možností. Zároveň jde o onemocnění ovlivňující kvalitu života pacientek s dopady na jejich psychosociální zdraví, proto je zde nezbytná velmi úzká spolupráce s ošetřujícím lékařem-specialistou s pečlivým vysvětlením možností, postupů a jejich nežádoucích účinků či komplikací a dlouhodobějších plánů. Z důvodů komplikované, především chirurgické léčby je nutná centralizace pacientek do center se zkušenostmi a mezioborovým zázemím, nezbytným hlavně v případě pokročilých nálezů.Profesor Pavel Calda pracuje na 1. lékařské fakultě a v porodnici u Apolináře. Má za sebou několik tisíc odvedených porodů, pečuje o těhotné a zabývá se ultrazvukovou diagnostikou, jak v těhotenství, tak gynekologii. Je autorem několika knih z oboru porodnictví a gynekologie, publikuje v zahraničí i doma. Kompletní informace o jeho aktivitách jsou na webu www.gynekologporodnik.cz

 

 

 

 


_ Zde klikněte pro zobrazení a přidávání dotazů
Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek