_Proč se dítě v noci stále počůrává?

Proč se dítě v noci stále počůrává?

Proč se dítě v noci počůrává, když jeho vrstevníci už dávno spí bez plenek? Důvodů je celá řada. Opožděný vývoj i genetické dispozice.

Datum publikace: 14.12.2015

Mnoho rodičů se ptá, proč se jejich dítě stále počůrává. Důvodů je více a s pravou příčinou by měl poradit lékař.

Příčiny nočního pomočování

Na vzniku pomočování se podílí celá řada okolností. Mezi hlavní příčiny patří:

1. Opožděné dozrávání centrálního nervového systému .

2. Poruchy regulace noční produkce moči.

3. Porucha funkce dolních močových cest.

4. Organické postižení.

5. Stres

6. Abnormální spánkové stereotypy.

7. Chybný mikční režim.

8. Genetické vlivy.

9. Dietetické faktory.

10. Alergie

11. Vliv léků.

 

Opožděné dozrávání centrálního nervového systému

Mezi prvním a druhým rokem věku dále dozrává schopnost vnímat pocit naplnění močového měchýře a zlepšuje se kontrola reflexů močení. Řídící vliv mozku dozrává do třetího roku věku dítěte. U řady dětí se daří odhalit některé známky až opakovanými cílenými dotazy, neboť denní symptomatologie (urgence, časté močení, přerušované močení) mohou být v projevech výrazně potlačeny.

Poruchy regulace noční produkce moči - poruchy sekrece antidiuretického hormonu (ADH)

Vliv kolísání sekrece moči vnoci v závislosti na produkci antidiuretického hormonu je pravděpodobně jedním z důležitých faktorů, způsobujících vznik nočního pomočování. Problémy může způsobovat nejen nedostatečná noční produkce , ale i snížená citlivost ledvin na ADH. U řady enuretiků se takto podáním syntetického analogu ADH dosáhlo významného zlepšení enurezy.

Porucha funkce dolních močových cest (DDMC)

Nejčastěji se setkáváme s relativně nezávažnými funkčními poruchami, podmíněnými špatným režimem močení a nesprávně navozenými reflexy močení. Daleko závažnější jsou případy dětí se skutečnými neurogenními poruchami, podmíněnými vrozenými vývojovými vadami a onemocněním  nervového systému. S velmi  komplikovanými funkčními vadami močových cest přicházejí také děti po zánětech mozku a míchy, epileptici či děti po dětské mozkové obrně. Zde je symptomatologie opět mnohem pestřejší  a mikční  obtíže mimo enurezu zahrnují časté močení, bolesti, obtížné močení, denní urgence (náhlé prudké, vůlí obtížně zvladatelné nucení na močení), těžkou inkontinenci noční i denní .

Organické postižení

Je často spojeno s komplikovanějšími  formami enurezy, které jsou provázeny symptomatolgií s menším či větším podílem denních obtíží  Vznikají často druhotně.

Infekce močových cest

Nacházíme ji často u dětí s náhle vzniklou sekundární enurezou obzvláště je-li doprovázena bohatší symptomatologií.  I u dětí s primární noční enurezou je často pozitivní anamnesa uroinfekce - 50% dívek a 5% chlapců. Někdy je spojena s dysfunkcí močových cest. Nepříliš často mohou obdobné problémy souviset s močovými kameny. Nejčastěji se jedná o prostý zánět či infekce vzniklou v souvislosti s tzv.vezikoureterálním refluxem (zpětný návrat moči z měchýře do močovodů a ledvin).

Chlopeň zadní močové trubice

Vrozená porucha u chlapců, dobře známá mezi urology, způsobená blanitou přepážkou v močové trubici v  oblasti prostaty, způsobující v nejtěžších případech již před porodem závažné městnání v močových cestách spojené s postižením ledvin nebo se může manifestovat v daleko mírnější podobě obtížemi s močením, často až v předškolním či raném školním věku. Mezi největší stesky postižených dětí  patří kromě pomočování časté nucení na močení, slabý močový proud a urgence.

Zúžená močová trubice u dívek

Obdobně jako u chlapců s chlopní způsobuje oslabení močového proudu, které může být provázeno druhotně podrážděným močovým měchýřem s urgencemi a úniky moče.

Stres

Dnes již je dostatečně prokázaný vliv stresu na vznik většinou tzv druhotného (sekundárního) pomočování. U malé části pacientů má enureza  jednoznačně psychopatologické pozadí (narození sourozence, rozvod rodičů, úmrtí v rodině, problémy ve škole atd.). 

Abnormální spánkové stereotypy

Nočním pomočováním trpí zejména děti s mimořádně tvrdým spánkem Často rodiče popisují až somnambulní projevy, kdy dítě v polospánku odchází na WC a ve stejném stavu i močí a opět uléhá na lůžko. Enuretické epizody byly donedávna dávány do souvislosti s tzv. NREM fází spánku.V současnosti se nezdá být tento předpoklad zcela správný.

Chybný režim močení

Podílí se významnou měrou na vzniku a perzistenci celé řady dysfunkcí dolních močových cest.  Zejména nerovnoměrné překotné uspěchané močení, s nedokonalým vyprázdněním a nekoordinovaným užitím břišního lisu, předržování moče, může v důsledku vést k poruše reflexů močení.

Chronická zácpa

Porucha funkce zažívacího traktu s dlouhodobou poruchou odchodu stolice způsobuje změnu anatomických poměrů v pánvi mající nepříznivý vliv na funkci močového měchýře a močové trubice.

Genetické vlivy

Pravděpodobnost postižení potomka stoupá s četností výskytu symptomu v rodině. Bylo prokázáno, že je postiženo až  45% dětí, u nichž trpí enurezou jeden rodič a 77% dětí, které mají oba rodiče enuretiky. Takto vidíme nezřídka vertikální přenos poruchy ve třech i více generacích. Časté je také horizontální postižení, kdy pomočováním trpí většina nebo všichni sourozenci z postižené rodiny.
DNA analýza u primární noční enurezy s familiárním výskytem prokázala postižení dlouhého raménka 13. chromozomu. Na vzniku tohoto typu pomočování se podílejí velmi pravděpodobně i další genetické poruchy .

Dietetické faktory

Nadměrný nebo nerovnoměrný přísun tekutin ve večerních hodinách, koncentrované ovocné (zejména citrusové) šťávy, minerální vody s vysokým obsahem CO2, dráždivá strava s vysokým obsahem solí a zvýšená spotřeba kofeinu a koncentrovaných čajů může přispívat k jejímu vzniku spolu s jinými etiologickými faktory.

Alergie

Podle některých literárních zdrojů se může podílet na vzniku nočního pomočování i alergie (potravinová).

Vliv léků

Vliv psychiatrické medikace má ve většině případů tlumivý efekt na aktivitu močového měchýře. Některé typy léků (Risperidon) naopak mohou vznik nočního pomočování spolupůsobit.

Zdroj: MUDr. Zdeněk Dítě, FEAPU, Urologická klinika VFN a 1.LF UK,TH klinika, Praha

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek