_Kdy na mamograf?

Kdy na mamograf?
Datum publikace: 25.05.2011

Světové zkušenosti říkají, že dostupnost tohoto základního vyšetření zlepší vyléčitelnost rakoviny prsu o 35 %. Donedávna byla z prostředků veřejného zdravotního pojištění mamografie hrazena jen u tzv. rizikových skupin (například u žen s rodinnou zátěží, po 50. roce věku, při užívání hormonální substituční terapie apod.)

Od podzimu 2002 došlo k zásadním změnám v organizaci preventivních mamografických prohlídek. Podle věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky má na bezplatné mamografické vyšetření (tedy hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění) nárok každá žena nad 45 let (do 69 let) a to jedenkrát za dva roky. Potřebuje doporučení od svého praktického lékaře nebo gynekologa. Vyšetření může být navíc doporučeno nejen pro věk, ale třeba i dříve, vyskytly-li se další důvody, a to zejména: 

 • Rakovina prsu se vyskytla u přímých příbuzných.
 • U ženy byl zjištěn určitý gen, který je dáván do souvislosti se zvýšeným rizikem výskytu rakoviny prsu.
 • Žena užívá hormonální terapii.
 • Psychiatrické pacientky trpících chorobným strachem z rakoviny, tzv. kancerofobií (na doporučení psychiatra)

Mamografické vyšetření žen, které nejeví známky onemocnění, by nemělo být kvůli radiační zátěži prováděno častěji než jedenkrát za rok. Dvouleté intervaly se zdají být i podle zahraničních zkušeností i podle pozorování našich odborníků nejvhodnější a zcela postačující.
(Pozn.: V časných stadiích roste nádor velice pomalu a mnohdy uplyne mnoho let, než se stane diagnostikovatelným)

Pokud žena na sobě pozorovala jakékoli známky onemocnění (jakýkoli nahmataný sebemenší útvar, zpozorované a nemizící začervenání, rozšíření žil, vklesnutí nebo naopak vyboulení kůže či v podkoží, nehojící se pupínky a oděrky), je v jejím zájmu, aby co nejdříve (bez ohledu na věk) vyhledala lékaře a podstoupila mamografické vyšetření.

Kam na mamograf?

Pro správné rozpoznání rakoviny prsu v počátečních stadiích je nutné mít nejen dobré přístrojové vybavení, ale i značné zkušenosti s hodnocením nálezů. Pracoviště musí být dostatečně „pružné“, aby čekací doba na vyšetření nepřesáhla 1 měsíc a aby bylo pracoviště schopné vydávat výsledky vyšetření v krátké době (obvykle do 3 pracovních dní – je-li nutné učinit další zpřesňující vyšetření pak do dvou týdnů společně s návrhem dalšího diagnostického či léčebného postupu). Musí být vyřešena i otázka následné (chirurgické a onkologické) péče na dalších spolupracujících zdravotnických pracovištích.

Proto komise odborníků (při Ministerstvu zdravotnictví ČR) vydává pracovištím, která splňují všechny náročné podmínky pro vyhledávání (screening) známek rakoviny prsu zvláštní povolení (obvykle na určitou dobu, po níž je pracoviště znovu prověřováno, zda i nadále splňuje všechny podmínky). V praxi se takovým schváleným pracovištím říká jednotky mamární diagnostiky (JMD). Aktualizovaný seznam těchto pracovišť je uveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví a Radiologické společnosti. Mají jej k dispozici i gynekologové a praktičtí lékaři a rovněž Aliance žen s onemocněním prsu.

Komise Ministerstva zdravotnictví pro screening nádoru prsu vydává na základě žádosti a na základě doporučení Radiologické společnosti ČLS JEP a po projednání v Komisi MZ pro screening nádoru prsu dne 4.7.02 DOPORUČUJÍCÍ STANOVISKO pro screening nádoru prsu pro níže uvedená zdravotnická zařízení. (síť pracovišť se bude postupně rozšiřovat.)

 1. Radiodiagnostika, s.r.o. Beroun
 2. FN Brno - pracoviště Fakultní porodnice, Brno
 3. Masarykův onkologický ústav, Brno
 4. Nemocnice s poliklinikou, Havířov
 5. RDG klinika, FN Hradec Králové
 6. MUDr. Ivana Chocová, RDG a sonografie, Plzeň
 7. Muchová a Bubeník, RDG odd. poliklinika, Liberec
 8. RDG klinika, FN Olomouc
 9. Silesia Medical, spol. s r.o., Ostrava
 10. RDG odd. FN - Bory, Plzeň
 11. Centrum diagnostiky chorob prsu, VFN PrahaRDG odd. Nemocnice Na Homolce, Praha
 12. Mammacentrum, DTC a.s., Praha
 13. Centrum pro nemoci prsu, První česká lékařská společnost, s.r.o., Praha
 14. RDG odd. nemocnice, spol. s r.o., Šumperk
 15. RDG pracoviště, MUDr. Lenka Tmějová, Svitavy
 16. RDG oddělení, Ústecká poliklinika s.r.o., Ústí nad Labem
 17. Rentgen s.r.o., Ústí nad Orlicí
 18. RDG ústav, FNsP Ostrava
 19. RDG odd., Okresní nemocnice, Nové Město na Moravě
 20. Soukromá RDG ambulance, MUDr. Zdeněk Mutina, Medcentrum Nový Jičín
 21. RDG odd., Státní slezská nemocnice, Opava
 22. Radiodiagnostika, poliklinika, Třebíč
Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek